Algemene voorwaarden en Privacy statement

Gezondheidsinformatie

De inhoud/content van Dokter.nl is niet bedoeld als vervanging van professioneel medisch advies, diagnose en/of behandeling. Het gebruik van informatie op Dokter.nl en eventuele beslissingen, die u op basis van die informatie neemt, is voor uw eigen verantwoordelijkheid. Raadpleeg altijd uw huisarts of een andere bevoegde zorgverlener, als u onzeker bent over (de gevolgen van) een medische aandoening. Negeer nooit professioneel medisch advies en zorg ervoor dat het zoeken naar medische informatie op Dokter.nl nooit leidt tot vertraging in het vinden van een medische oplossing. Bij acute gezondheidsproblemen dient u te allen tijde een arts te raadplegen of 112 te bellen. U dient zich te realiseren, dat u op het Forum voornamelijk in contact bent met lotgenoten en ervaringsdeskundigen.

Dokter.nl doet haar uiterste best om de informatie zo volledig en nauwkeurig mogelijk samen te stellen en te onderhouden, maar staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op Dokter.nl. De inhoud van de website van Dokter.nl, zoals teksten, afbeeldingen, foto’s, en ander materiaal, zijn uitsluitend voor informatieve doeleinden. De informatie op Dokter.nl wordt aangeboden zonder enige garantie, derhalve sluit Dokter.nl elke aansprakelijkheid voor ieder gebruik van Dokter.nl of de daarop verstrekte informatie uit.

Dokter.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor de informatie op de website, alsmede deze voorwaarde geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Dokter.nl is niet verplicht de informatie op haar website te actualiseren of eventuele fouten te corrigeren. Alle content op de site is intellectueel eigendom van Dokter.nl en mag niet zonder toestemming van Dokter.nl worden verspreid of vermenigvuldigd, anders dan op de website van Dokter.nl zelf. De informatie op Dokter.nl is mede afkomstig van derden, die daarmee zelf verantwoordelijk zijn voor de juistheid en volledigheid daarvan. De gebruiker van de site kan geen rechten ontlenen aan de inhoud/content van Dokter.nl. Vanuit Dokter.nl kan via links worden verwezen naar andere websites, die niet worden beheerd door Dokter.nl. Dokter.nl is niet verantwoordelijk voor de content van andere websites.

Beveiliging

Dokter.nl treft passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen. Deze maatregelen garanderen een hoog beveiligingsniveau. Dokter.nl controleert regelmatig of de door haar getroffen technische en organisatorische maatregelen voldoen aan het door haar nagestreefde beveiligingsniveau. Zo nodig zal Dokter.nl direct aanvullende of vervangende maatregelen treffen.

Privacy statement

Dokter.nl verstuurt periodiek een digitale nieuwsbrief aan mensen die zich via de website middels een mailadres en/of opt-in hebben ingeschreven. In iedere dm-uiting wordt gewezen op het recht van verzet middels een uitschrijf mogelijkheid zoals bedoeld volgens art. 41 lid 4 Wbp (wet bescherming persoonsgegevens). Dokter.nl communiceert enkel digitaal met abonnees en dus niet per telefoon of per post.

Dokter.nl streeft ernaar om geen enkele medische informatie op te slaan. Medische gegevens worden slechts gebruikt voor het berekenen en beoordelen van uitslagen van zelftests. Daarna worden de medische gegevens verwijderd. Bij het invullen van een zelftest/ aanmelding van de nieuwsbrief worden uitsluitend naam en e-mailadres opgeslagen/verwerkt door het e-mail marketing platform Clang van e-Village.nl. Deze database zal uitsluitend gebruikt worden voor het verzenden van Dokter.nl nieuwsbrieven. Clang zorgt voor het ontdubbelen van mailadressen.

Dokter.nl geeft nooit e-mailadressen door aan derden, tenzij hier uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven door de eigenaar van het e-mailadres. Dit kan plaatsvinden als een bezoeker van Dokter.nl zich opgeeft voor een speciaal event/actie van een zorgverlener. Overigens zal een derde partij altijd een zorgverlener zijn of een directe link hebben met de zorg. Een derde partij kan u ook alleen benaderen voor het maken van bijvoorbeeld een zorgafspraak, als u daar dus specifiek toestemming voor hebt gegeven. Dokter.nl maakt overigens geen gebruik van ingekochte of gehuurde mailbestanden.

Dokter.nl kan de door u verstrekte informatie en eventuele persoonlijke gegevens tijdelijk (nooit langer dan 3 maanden, m.u.v. e-mailadressen) opslaan in haar computersystemen en kan uw gegevens op gegevensdragers vastleggen. Het gebruik van uw gegevens geschiedt in overeenstemming met wettelijke voorschriften en op behoorlijke en zorgvuldige wijze. Uw gegevens worden niet bewaard in een vorm, die het mogelijk maakt u te identificeren. Uw gegevens worden slechts gebruikt voor zover dit, gelet op de doeleinden van de verwerking van uw gegevens, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig is. Zo kunnen uw gegevens door Dokter.nl gebruikt worden voor toepassingen van het forum, het berekenen en versturen van de uitslag van een zelftest, het ontvangen van een nieuwsbrief en/of het verzenden van een commerciële aanbieding. Daarnaast kunnen persoonsgegevens verwerkt worden met als doel marketing, fondsenwerving, profilering en/of derden verstrekking.

Het is altijd mogelijk om uzelf onderaan de nieuwsbrief/mailing uit te schrijven of uw gegevens te wijzigen. Er is op de website zelf geen mogelijkheid om dit doen. Echter onder het kopje “contact” op de website kunt u verzoeken om dit te laten doen. Verder kunt u hier uiteraard vragen welke gegevens door Dokter.nl worden bewaard, alsmede het doel en de herkomst van de gegevens. Daarnaast zullen via deze route op verzoek ook alle gegevens uiterlijk binnen 20 dagen worden verwijderd of gewijzigd. Op redelijke gronden kunnen wijzigingen van uw gegevens niet worden geweigerd. Gewijzigde gegevens zullen altijd, indien noodzakelijk, worden doorgegeven aan de eventuele derde partij, tenzij dit onevenredig veel inspanning kost.

Privacy statement advertenties

Dokter.nl maakt gebruik van externe advertentiebedrijven en mediabureaus, om advertenties weer te geven, wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet-zijnde uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan Dokter.nl of aan andere websites, om advertenties weer te geven over goederen en services, waarin u wellicht geïnteresseerd bent. Voor meer informatie verwijzen we u naar: https://web.archive.org/web/20120229065925/http://www.google.nl/privacy/ads/

Op het Medisch Forum en andere pagina’s van Dokter.nl worden commerciële uitingen geplaatst. De advertentiecampagnes die hier te zien zijn, worden verzorgd door derden. Dokter.nl is niet verantwoordelijk voor de getoonde advertenties en kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit de aard of het karakter van een adverteerder of advertentie.

 

Cookie Statement: klik hier

Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Dokter.nl heeft het gebruik van uw gegevens aangemeld bij het Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onder meldingsnummer: 1002316. Uw gegevens zullen nooit doorgespeeld worden aan derden, anders dan in de gevallen waarin dat expliciet gemeld staat en u vooraf op de hoogte bent gesteld of expliciet toestemming heeft gegeven.

Forum

De inhoud van het forum Dokter.nl, zoals teksten, afbeeldingen, foto’s, en ander materiaal, zijn uitsluitend voor informatieve doeleinden. De inhoud is niet bedoeld als vervanging van professioneel medisch advies, diagnose en/of behandeling. Raadpleeg altijd uw huisarts of een andere bevoegde zorgverlener, als u onzeker bent over (de gevolgen van) een medische aandoening. Negeer nooit professioneel medisch advies en zorg ervoor dat het zoeken naar medische informatie op Dokter.nl nooit leidt tot vertraging in het vinden van een medische oplossing. Bel onmiddellijk uw arts of het nummer 112, in geval van een medische noodsituatie.
Dokter.nl is geheel onafhankelijk en promoot dan ook geen specifieke testen, artsen, producten, procedures, meningen, of andere informatie. Vertrouwen op informatie van medewerkers van Dokter.nl, dan wel informatie van anderen die door Dokter.nl in staat gesteld zijn op Dokter.nl te publiceren, is uitsluitend voor eigen risico. In het medisch forum worden geen antwoorden gegeven door artsen van Dokter.nl. Het is mogelijk dat u binnen de website seksueel getinte teksten of grof taalgebruik aantreft. Indien u hier niet van gediend bent, raden wij het af om gebruik te maken van de website.

Forum Reglement Dokter.nl

Het is niet toegestaan om op het medisch forum van Dokter.nl:

  • Reclame te plaatsen
  • Verbaal geweld te plaatsen
  • E-mailadressen, adressen en/of telefoonnummers te plaatsen
  • Spam te plaatsen
  • Links naar adult pagina’s te plaatsen
  • Een onderwerp meerdere keren op het forum te plaatsen
  • Oproepen te plaatsen
  • Je oneigenlijk voor te doen als dokter, doc, arts, fysio etc.
  • Commerciële links te plaatsen
  • Onzinnige antwoorden te geven op een vraag

Zie onder het uitklapvenster de “Handleiding” van het Forum.

Heeft u vragen en/of opmerkingen ga dan naar “contact
Dokter.nl B.V.
Willem Arntszlaan 141, 3734 EE,  Den Dolder
Kvk: 30160877

Deze algemene voorwaarde/ privacy statement kan door Dokter.nl worden gewijzigd.
Op de website van Dokter.nl staat altijd de laatste versie.
Dokter.nl BV, laatst gewijzigd: oktober 2020

Blijf op de hoogte met onze wekelijkse nieuwsbrief