varkensgriep, waar is de informatie?

 • #1

  Waar kan ik informatie vinden over de Varkensgriep?

  Reageer
  #2

  Hier kun je informatie vinden over de varkenspest.

  Dit is de website van de World health Organisation:

  http://www.who.int/en/

  Reageer
  #3

  Op Nova was een stuk te zien met het laatste nieuws

  Hier: http://www.novatv.nl/page/detail/nieuws/11111

  Reageer
  #5

  Het Amerikaanse Center for Desease Control (CDC) maakt actief gebruik van Twitter om berichten rondom de varkenspest te verspreiden in de hoop zo snel veel mensen te kunnen bereiken. Volgens het CDC is Twitter een goed kanaal om nieuws te publiceren dat zich vervolgens als een olievlek verspreidt. Het gaat om dit Twitter account: http://twitter.com/cdcemergency, waarop allerlei updates worden geschreven.

  Informatie van Hyped.nl.

  http://www.hyped.nl/details/20090427_varkenspest_wordt_bestreden_via_twitter/#When:05:40:00Z

  Reageer
  #6

  Hier is weer een nieuwsbericht.

  http://www.minvws.nl/nieuwsberichten/pg/2009/rivm-geen-bevestigde-gevallen.asp

  Toch vreemd hoor dat de Nederlandse overheid geen duidelijke inlichtingen geeft.

  Reageer
  #7

  Mensen die sinds 17 april zijn teruggekeerd uit Mexico en die binnen zeven dagen na terugkomst koorts (= 38,5 C) en luchtwegklachten (hoesten) ontwikkelen, wordt aangeraden contact op te nemen met hun huisarts. De huisarts kan indien nodig verder onderzoek laten doen in overleg met de plaatselijke GGD. Mensen met koorts die voldoen aan bovenstaande criteria worden verzocht om thuis te blijven.

  Reageer
  #8

  Nier echt publieksvriendelijk, maar als je wat wilt weten, dan kun je het hier vinden:

  http://www.rivm.nl/cib/themas/varkensgriep/

  Reageer
  Bereken hier je BMI

  De Body Mass Index (BMI) geeft uw gezondheidsrisico weer o.b.v. uw lichaamsgewicht en lengte. Vul het in en ontvang direct per mail de uitslag met het bijbehorende gezondheidsadvies

  cm
  KG
  #9

  Hier vind je het laatste nieuws:

  http://www.rivm.nl/

  Reageer
  #10

  NIEUWSBRIEF INFLUENZA-SURVEILLANCE 2008/09

  Een uitgave van: Nationaal Influenza Centrum (NIC): Rotterdam (Erasmus MC), Bilthoven (RIVM); Nederlands
  instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL); Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

  Nieuw humaan griepvirus uit varkens verschenen in Mexico en de VS

  Influenza lijkt haar reputatie van onvoorspelbaarheid
  weer eens te bevestigen. Terwijl iedereen
  bezorgd rekening houdt met een pandemie door het
  H5N1-vogelvirus, dreigt dat virus plotseling te
  worden gepasseerd door een nieuw H1N1varkensgriepvirus.
  Zoals de meesten van u al zullen
  weten, is namelijk in maart in Mexico en de VS een
  nieuw varkensinfluenza A(H1N1)-virus gaan
  circuleren dat in Mexico een groot aantal ernstige
  ziekte en sterfgevallen lijkt te veroorzaken. Via deze
  extra Influenza Nieuwsbrief willen we u meer in
  detail van de tot nu toe bekende gegevens en
  vooral van de onzekerheden op de hoogte brengen.

  Eerste bekende geval in de VS. Op 28 maart 2009
  werd een 9-jarige meisje in Californië ziek met een
  influenza-achtige ziekte (IAZ) waarvan zij
  probleemloos genas. Op 17 april identificeerde het
  CDC in klinisch materiaal van haar een tot dan toe
  onbekend varkensinfluenza A(H1N1)-virus. Voor
  zover bekend, had het kind recent geen contact met
  varkens gehad.

  Eerste bekende geval in Mexico. Vanaf midden
  maart 2009 wordt in Mexico een verheffing van IAZ
  waargenomen. In klinisch materiaal van een
  Mexicaan die op 13 april was gestorven, ontdekten
  de Centers for Disease Control and Prevention (het
  CDC) in de VS hetzelfde nieuwe varkensgriepvirus
  dat ook reeds in Californië was aangetoond, zie
  boven.

  Genetische samenstelling. De in het CDC ontdekte
  varkensgriepvirussen uit beide landen bezitten
  eenzelfde RNA-segmentencombinatie die nooit
  eerder bij mens of dier is waargenomen. Wel is het
  het meest waarschijnlijk dat de reassortering in
  varkens heeft plaatsgevonden. Volgens het CDC
  zijn zes van de acht segmenten -waaronder het
  hemagglutinine gen -afkomstig van de
  varkensinfluenza A(H1N1)-virussen die sinds 1999
  onder Noord-Amerikaanse varkens circuleren.
  Echter, de twee segmenten die coderen voor het
  neuraminidase-en het matrix-eiwit, hebben hun
  oorsprong in Euraziatische
  varkensinfluenzavirussen van subtype A/H3N2
  respectievelijk A/H1N1. Het virus bezit geen genen
  met een directe aviaire of humane oorsprong.

  Het virus is ontstaan door reassortering van
  varkensvirussen, welk proces naar alle
  waarschijnlijkheid in een varken heeft
  plaatsgevonden, en heet dus in het algemene
  spraakgebruik terecht een varkensvirus. Dat het
  virus niet in varkens is aangetoond, zegt niets
  omdat de influenzasurveillance in varkens in geen
  enkel land toereikend is te noemen.

  De epidemie van IAZ in Mexico. De
  gezondheidsautoriteiten schreven bovengenoemde
  verheffing van IAZ aanvankelijk toe aan een tweede
  golf van gewone griep na de jaarlijkse epidemie in
  de periode december tot februari. De lokale
  laboratoria ondernamen geen actie, misschien
  omdat ze de oorzakelijke virussen niet konden
  identificeren. Hoe groot de influenza-epidemie in
  Mexico is, hoe vaak er complicaties als
  longontsteking optreden en hoe de mortaliteit ervan
  is, is onbekend. Incidentiewaarden gebaseerd op
  een goede influenzasurveillance inclusief
  laboratoriumonderzoek in het land zelf ontbreken.
  Alle gegevens komen uit rapporten van het CDC en
  de WHO, van persconferenties en van verslagen in
  de media, met alle verwarring die dit soort
  berichtgeving nu eenmaal eigen is.
  Een veel geciteerde mededeling op 26 april van het
  Mexicaanse ministerie van volksgezondheid is
  bijvoorbeeld dat in zijn land naar schatting 1400
  personen ziek zijn geworden door infectie met
  nieuwe virus, waarvan er 86 zouden zijn overleden
  (letaliteit 6%). Deze uitspraak is evenwel niet
  gebaseerd op laboratoriumonderzoek, dat tot nu toe
  slechts bij enkele tientallen patiënten is verricht. Het
  Canadese Nationale Laboratorium meldde op 23
  april in 18 klinische materialen van Mexicaanse
  patiënten varkensinfluenza A(H1N1)-virussen te
  hebben geidentificeerd waarvan er 12 genetisch
  identiek zouden zijn aan het Californische virus;
  over de karakteristieken van de patiënten en de
  ernst van hun ziekte werd in het persbericht niet
  gesproken. Te zelfder tijd rapporteerde het CDC op
  24 april dat zij in klinisch materiaal van 7 uit 14
  ernstig zieke Mexicaanse patiënten de
  aanwezigheid van het nieuwe virus hebben
  vastgesteld. Een directeur van de CDC
  waarschuwde echter tegelijkertijd dat deze analyse
  voorlopig is en dat de CDC hieruit geen conclusies
  kan trekken.

  28-4-2009 JAARGANG 17 No 9, pagina 1

  Hoeveel van de fatale gevallen in het laboratorium
  zijn bevestigd, is niet duidelijk. De Mexicaanse
  minister van volksgezondheid deelde op 25 april
  mee dat er in de epidemie 81 personen zijn
  overleden en dat in 20 gevallen “testen het nieuwe
  virus als doodsorzaak hebben bevestigd” Een
  woordvoerder van de WHO zei op 27 april dat bij
  vijf van de sterfgevallen in Mexico het nieuwe virus
  is aangetoond. Leeftijden en gezondheidsstatus van
  de betrokken patiënten werden niet genoemd. Deze
  getallen zijn te klein om uit af te leiden of de
  pathogeniteit van het nieuwe virus afwijkt van een
  doorsnee humaan influenzavirus.

  Meer bewezen gevallen van infectie met het nieuwe
  varkensgriepvirus buiten Mexico. Intussen zijn er in
  de VS in verschillende staten nog 19 stammen van
  hetzelfde nieuwe varkensgriepvirus gevonden bij
  een mild IAZ (26 april). In Canada zijn recent (26
  april) bij personen van 12 tot 18 jaar oud met een
  mild IAZ na terugkeer uit Mexico vier gevallen van
  varkensgriep aangetoond. Op 26 april werd gemeld
  dat in Spanje bij een jonge student met een milde
  IAZ die juist was teruggekeerd uit Mexico het
  nieuwe varkensgriepvirus zou zijn aangetoond.

  Epidemiologie. In de VS zijn de laatste drie jaar bij
  het CDC 12 sporadische gevallen van humane
  besmetting met een varkensgriepvirus gemeld, op
  één na bij personen met bekend contact met
  varkens. Daarentegen was bij bijna geen van de
  jongste gevallen van zo’n infectie contact met
  varkens bekend. Bij deze dieren is het virus
  overigens tot nu toe niet waargenomen, maar de
  Mexicaanse varkenspopulatie zal nauwelijks of niet
  zijn onderzocht. Er is geen epidemiologisch
  verband gevonden tussen de patiënten uit de
  geografisch verschillende gebieden in de VS
  onderling en met Mexico zodat althans in de VS
  aanzienlijk uitgebreide mens-op-mens overdracht
  moet worden aangenomen. Voor Mexico geldt
  hiervoor bijna zeker hetzelfde.
  De officiële rapporten spreken van grote
  overeenkomst tussen de nieuwe
  varkensgriepvirussen die circuleren in Mexico en
  die in de VS. Of ze identiek zijn, valt evenwel nog
  niet met zekerheid te zeggen. Dit is van meer dan
  theoretisch belang omdat er een discrepantie lijkt te
  bestaan tussen de ziektebeelden: mild in de VS en
  ernstig in Mexico. Ook zou in de VS de gemiddelde
  leeftijd van de patiënten lager liggen dan in de
  Mexico. Echter, deze verschillen zijn waarschijnlijk
  ook goed te verklaren uit verschillen in de aantallen
  betrokken patiënten en in de locatie van deze
  patiënten: in de VS poliklinische peilstations, dus

  selectie op goedaardige gevallen, en in Mexico
  ziekenhuizen, dus selectie op ernstiger
  ziektebeelden.
  In elk geval lijkt de leeftijdsverdeling van de fatale
  gevallen in Mexico wel bijzonder. In de jaarlijkse
  influenza-epidemieën sterven voornamelijk
  bejaarden en personen met een onderliggende
  kwaal. In de huidige epidemie in Mexico
  daarentegen wijzen de berichten erop dat daar
  thans vooral gezonde volwassenen tussen de 20 en
  40 jaren oud aan de ziekte overlijden. We willen er
  nadrukkelijk op wijzen dat de betreffende
  incidentiecijfers niet de gewenste betrouwbaarheid
  bezitten en dat de etiologie van deze sterfgevallen
  onvoldoende is onderzocht. Dit verschijnsel
  herinnert echter wel aan de Spaanse
  grieppandemie van 1918, waarbij dezelfde jonge
  mensen het zwaarst werden getroffen en de
  ouderen relatief ten opzichte van de jaarlijkse
  influenza-epidemieën eveneens juist werden
  gespaard.

  Alertheidsfase. Enige jaren geleden heeft de
  Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) zes
  “pandemische alertheidsfasen” gedefinieerd.
  Momenteel bevinden we ons in fase 3, waarin
  circulatie van een potentieel-pandemisch virus in de
  dierenwereld is aangetoond, maar waarin slechts
  een beperkt aantal humane infecties voorkomt en
  weinig mens-op-mens-overdracht (kleine clusters
  komen voor), die bovendien snel uitdooft. In fase 4
  zijn er in een beperkt gebied wel doorlopende
  humane infectieketens en zijn er epidemieën onder
  de algemene bevolking maar staat de ontwikkeling
  van een pandemie toch nog niet vast. In fase 5
  worden tenminste twee landen in één WHO-regio
  op deze wijze getroffen. Op 27 april heeft de WHO
  besloten om de alertheidsfase te verhogen van 3
  naar 4.

  Symptomen. De verschijnselen bij een infectie met
  het nieuwe virus waren in de VS niet wezenlijk
  verschillend van ongecompliceerde jaarlijkse
  humane influenza: koorts, respiratoire aandoening
  (hoest, zere keel, loopneus), systemische
  symptomen (hoofdpijn, spierpijn) en in sommige
  gevallen overgeven en diarree. Uit Mexico worden
  complicaties als longontsteking gemeld, maar de
  etiologie hiervan is onbekend.

  Behandeling en profylaxe. Zes van de nieuwe
  virusstammen uit de VS zijn onderzocht op hun
  gevoeligheid voor antivirale middelen. Alle zes
  waren resistent tegen amantadine en rimantidine
  maar gevoelig voor oseltamivir (TamiFlu®) en
  zanamivir (Relenza®).

  28-4-2009 JAARGANG 17 No 9, pagina 2

  Nieuw humaan griepvirus uit varkens -vervolg

  Van de laatste twee middelen hebben vele landen waaronder
  Nederland -grote hoeveel-heden in
  voorraad genomen met het oog op de dreigende
  H5N1-pandemie.
  Hoewel mogelijk het voor het afgelopen seizoen
  gebruikte humane H1N1-vaccinvirus enige
  bescherming biedt tegen het nieuwe H1N1varkensgriepvirus,
  zal deze bescherming te beperkt
  zijn. De verschillen tussen de twee hemagglutininen
  zijn daarvoor te groot. Het CDC is daarom bezig
  een apart vaccin te ontwikkelen. Volgens een
  persbericht zou er zelfs al een zaaivirus gereed zijn
  voor vaccinproductie. Het zal echter nog wel afhankelijk
  van de groeisnelheid van het vaccinvirus
  -tenminste een half tot één jaar duren voor hiervan
  hoeveelheden van betekenis ter beschikking
  komen.

  Bestrijding. In Mexico worden sociale contacten
  beperkt door het sluiten van scholen en het
  afgelasten van concerten, sportevenementen en
  kerkdiensten. Mexicanen gaan meer en meer
  blauwe chirurgische gezichtsmaskers dragen en
  kregen het advies handen schudden en de
  traditionele kus op de wangen als groet maar te
  vergeten. Internationaal verkeer wordt niet beperkt,
  zie onder.
  Influenza wordt vooral verspreid door hoesten en
  niezen. Als hygiënische maatregelen worden in de
  VS aanbevolen: Gebruik zakdoek, was vaak de
  handen, vermijd aanraken van ogen, neus en mond
  en nauw contact met zieken, blijf thuis bij ziekte.

  De toekomst. Het plan van de WHO om na het
  ontstaan van een potentieel-pandemisch virus te
  proberen de verspreiding hiervan met een
  drastische lokale inzet van antivirale middelen in de
  kiem te smoren, moet in de huidige situatie helaas
  in de kast blijven liggen. Het virus circuleert in
  Mexico al langer dan een maand,is al
  bij 20 personen in de VS geïsoleerd en men moet
  aannemen dat het virus zich intussen ook al
  ongemerkt naar verscheidene andere landen heeft
  verspreid. Ook van beperking van internationaal
  verkeer en controles op vliegvelden in ogenschijnlijk
  nog varkensgriepvirusvrije landen mag men om
  deze en andere redenen weinig effect verwachten.

  Voorspellen is moeilijk, vooral als het de toekomst
  betreft, is een bekende uitspraak. Voorspellen is
  onmogelijk wanneer het influenza betreft, kan men
  hieraan toevoegen. Toch maar een poging.
  Mochten varkens inderdaad thans geen significante
  bron van het virus meer zijn, dan kan het virus zich
  misschien in de komende maanden niet handhaven
  in het voor hem ongunstige klimaat op het
  noordelijk halfrond, maar wel overleven en
  uitbreiden door verspreiding op het zuidelijk
  halfrond, waar het klimaat hiervoor nu juist
  geleidelijk gunstiger begint te worden. Alle ogen zijn
  daarom in dit verband vooral gericht op berichten uit
  met name Australië en Nieuw-Zeeland, die een
  goede influenzasurveillance bezitten.
  De kans op de ontwikkeling van een ernstige
  pandemie door het nieuwe virus is nog moeilijker in
  te schatten. Er is voor zover we weten nooit een
  pandemie veroorzaakt door een nog circulerend
  subtype, hetgeen te verklaren zou zijn uit een soort
  basale immuniteit tegen deze subtypen. Onze
  kennis is echter slechts gebaseerd op drie
  pandemieën. Misschien zullen de gevolgen even
  beperkt zijn als in 1977, toen het humane H1N1virus
  na 20 jaar afwezigheid terugkeerde in
  dezelfde antigene vorm als in 1957.

  Nederland. In Nederland is de jaarlijkse influenzaepidemie
  voorbij. Er worden nog wel sporadisch
  influenzavirussen geïsoleerd, meestal type B. Er
  zijn tot nu toe geen infecties met het nieuwe
  varkensgriepvirus gemeld maar de artsen wordt wel
  dringend verzocht uit te kijken naar verdachte
  gevallen: reizigers die binnen vier dagen na
  terugkomst uit Mexico koorts ontwikkelen. Deze
  personen wordt aangeraden thuis te blijven tot hun
  diagnose is gesteld. Klinisch materiaal van hen en
  niet-typeerbare influenza A-isolaten kunnen worden
  opgestuurd naar het Erasmus MC of het RIVM.
  Artsen wordt aangeraden regelmatig het bulletin
  [email protected]” van het Infectieziektencentrum van het
  RIVM op dit onderwerp te raadplegen.

  28-4-2009 JAARGANG 17 No 9, pagina 3

  Conclusie. In Mexico en de VS is een nieuw
  varkensgriepvirus ontstaan dat besmettelijk is voor
  de mens en ook seriematig overdraagbaar is van
  mens op mens. Dat op zich is al voldoende reden
  dit virus als een potentieel-pandemisch virus te
  beschouwen. Het is niet duidelijk hoe groot de
  epidemie in Mexico is, hoe pathogeen het virus op
  dit moment is en hoe efficiënt de mens-op-menstransmissie.
  Dat doet in dit stadium echter niet ter
  zake. In de eerste golf van de Spaanse
  grieppandemie van 1918 was de ziekte goedaardig.
  Verontrustend zijn wel de binnenkomende berichten
  over de leeftijdsverdeling van de sterfgevallen: in
  vergelijking met de jaarlijkse influenza-epidemie
  relatief veel jong-volwassenen en relatief weinig
  ouderen, dezelfde afwijkende verdeling die ook in
  1918 werd waargenomen. Maar ook hier geldt dat
  de betreffende data van de epidemie in Mexico nog
  voorlopig zijn. Hopelijk komt vooral op dit punt
  spoedig meer duidelijkheid.

  Bronnen: ProMed (dagelijkse elektronische
  nieuwsbrief van de International Society for
  Infectious Disease), MMWR (Morbidity and
  Mortality Weekly Record van het CDC), websites
  WHO (www.who.int/csr/disease/avian_influenza) en
  CDC (www.cdc.gov).

  J.C. de Jong1 in overleg met A.D.M.E. Osterhaus1,
  R.A.M. Fouchier1,
  G.F. Rimmelzwaan1, A.Meijer2 en G. Donker3.
  1Erasmus MC, Rotterdam
  2RIVM, Bilthoven
  3NIVEL, Utrecht.

  28-4-2009 JAARGANG 17 No 9, pagina 4

  Reageer
  #13

  Artsen zijn vanaf nu verplicht om mensen met de Mexicaanse griep op naam te registreren en aan de GGD te melden. Daarmee heeft minister Klink de meldingsplicht naar het hoogste niveau gebracht.

  Lees het hele bericht op:

  http://www.minvws.nl/nieuwsberichten/pg/2009/klink-nederland-superalert.asp

  Reageer
  #14

  Mexicaanse griep:

  De Nederlandse Antillen en Aruba krijgen uit voorzorg ruim 25.000 virusremmers (Tamiflu) om mogelijke verspreiding van de Mexicaanse griep tegen te gaan.

  http://www.minvws.nl/nieuwsberichten/pg/2009/actualiteiten-mexicaanse-griep.asp

  Reageer
  #15

  Het huidige griepvaccin biedt zeer waarschijnlijk geen bescherming tegen het Mexicaanse griepvirus. Daarom raadt het NHG huisartsen af om dit vaccin te gebruiken.

  Reageer
Reageer op: varkensgriep, waar is de informatie?
Selecteer afbeelding
Maximale afbeelding grote is 512kb, toegestande bestandtypes: *.jpg, *.jpeg, .jpe,.gif
Blijf op de hoogte met onze wekelijkse nieuwsbrief