Over Dokter.nl / adverteren

Dokter.nl is één van de grootste gezondheidsplatforms van Nederland, dat al meer dan 15 jaar zorgconsumenten en zorgaanbieders bij elkaar brengt. Het heeft een actieve gezondheidscommunity met gemiddeld 2 miljoen bezoeken per maand. Het medisch forum is een digitale ontmoetingsplek, waar bezoekers met gezondheidsvragen van gedachte kunnen wisselen met lotgenoten en ervaringsdeskundigen. Het forum is onderverdeeld in 48 verschillende gezondheidsthema’s. Daarnaast biedt het platform een uitgebreid aanbod aan medische voorlichtingsvideo’s, actueel nieuws en beschrijvingen van ziektebeelden & klachten.

De kwaliteit en medische betrouwbaarheid van Dokter.nl is hierbij één van de kernwaarde van de organisatie. Alle content op de site wordt dan ook nauwlettend in de gaten gehouden door onze zorgprofessionals. Dokter.nl zal zich steeds meer ontwikkelen als interactief medium. Zo kunnen bezoekers bellen met een zorgprofessional op nummer 0900-1992 en verzendt Dokter.nl wekelijks een nieuwsbrief naar meer dan 100.000 geïnteresseerden in algemene gezondheidsinformatie. Daarnaast worden verschillende zelftesten aangeboden die mensen kunnen helpen om hun eigen gezondheid te monitoren en te meten.

Dokter.nl zal zich de komende jaren steeds meer gaan richten op gezondheidsadvies op persoonlijk niveau en een rol spelen in het vinden van de juiste zorg. Wij vinden het van groot belang dat we zowel bij het gebruik van onze data, als bij de communicatie via het platform, de zorgconsument (en zorgverlener) binnen de daartoe gestelde wettelijke kaders tegemoet treden en informeren. Het juridisch advies van DDMA kan daarbij een belangrijke rol spelen. Dokter.nl heeft de ambitie om tot continue verbetering en aanvulling van haar producten en diensten te komen. Wij staan open voor iedere suggestie op dit vlak. In dit verband werkt Dokter.nl samen met diverse partners voor de realisatie van haar doelstellingen.

Colofon

Algemeen: [email protected]

Redactie: [email protected]

Commercieel: [email protected]

 

Dokter.nl BV
BTW 810329992
IBAN NL68 ABNA 059.76.80.744

KvK: 30160877

 

Adverteren en samenwerkingen
Voor informatie over adverteren op Dokter.nl, kunt u contact opnemen met dhr. P. Blijenberg, T: 0620405214 / E: [email protected]

Content Marketing
Dokter.nl biedt diverse mogelijkheden voor Content Marketing. Neem contact op met met dhr. P. Blijenberg, T: 0620405214 / E: [email protected] om de diverse mogelijkheden te bespreken en af te stemmen op uw wensen en doelstellingen.

Copyright
Alle rechten voorbehouden. Van de website www.dokter.nl mag niets worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, middels printouts, kopieën, of in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dokter.nl BV.
(aug. 2017)

Blijf op de hoogte met onze wekelijkse nieuwsbrief